Archive | A PURPOSE RSS feed for this section

OUR PURPOSE

15 Aug

Blog Asean Traveler นี้เพื่อการศึกษาในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ง 32101) โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2555
มีจุดประสงค์เพื่อกลุ่มตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ทั้ง 30 คน (ไม่รวมผู้จัดทำ)
โดยมีตัวชี้วัดเป็นแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ ข้อมูล, การใช้งาน และ ความสวยงามของ Blog
ทั้งนี้ข้อมูลและรูปภาพบางส่วนทางผู้จัดทำไม่สามารถใส่แหล่งที่มาได้ทั้งหมด ซึ่งขออภัยมา ณ ที่นี่
สุดท้ายนี้ Blog Asean Traveler จะเปิดให้ทดลองใช้และประเมินผลอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ขอขอบพระคุณ
คณะผู้จัดทำ

Advertisements